INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB PŘI PROVOZOVÁNÍ E-SHOPU

 1. úvodní ustanovení
  1. Předmět informace
Předmětem této informace jsou informace o zpracovávání osobních údajů fyzických osob uvedených v bodu 1.2.1.b) této informace při provozování on-line obchodu (e-shopu) poskytované uvedeným osobám ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) [dále jen „Informace“].
 1. Zúčastněné osoby
  1. Provozování elektronického on-line obchodu (e-shopu) dostupného na internetových stránkách pod adresou http://www.dagros.cz/ (dále jen „E-shop“) jsou účastny tyto osoby:
   1. provozovatel E-shopu (dále jen „Provozovatel“)
   2. fyzická osoba, která navštíví E-shop (dále jen „Zákazník“)
  2. Provozovatelem je společnost DAGROS, s.r.o., IČO: 268 07 203, se sídlem K Přejezdu 509, 289 21 Kostomlaty nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 115787.    
 2. Zpracování osobních údajů
  1. Při provozování E-shopu dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob, zejm. Zákazníka (dále jen „Osobní údaje“).
  2. Provozovatel je správcem a zpracovatelem Osobních údajů.
  3. Zákazník, popř. jiná fyzická osoba uvedená v bodu 1.5.1. Informace je subjektem údajů.
  4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o subjektu údajů; subjektem údajů je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, např. odkazem na určitý identifikátor jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje či síťový identifikátor.
  5. Zpracování Osobních údajů vychází zejm. z těchto právních předpisů:
   1. nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
   2. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   3. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
   4. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
   5. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
   6. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
   7. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
 3. Osoby mladší 16 let
E-shop není určen pro osoby mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může E-shop používat pouze v případě, pokud jí k tomu udělí souhlas její zákonný zástupce.
 1. Osoby odlišné od Zákazníka
  1. V případě, že Zákazník v rámci nákupu realizovaného v E-shopu uvede Osobní údaje odlišné osoby (např. v souvislosti s doručením zboží zakoupeného v E-shopu), dojde ke zpracování uvedených Osobních údajů i této jiné osoby.  
  2. Zákazník je povinen informovat jinou osobu o uvedení jejích Osobních údajů v rámci nákupu realizovaného v E-shopu a současně, jedná-li se o fyzickou osobu, zajistit si její souhlas s podmínkami ochrany Osobních údajů dle Informace.
 1. zpracování osobních údajů
  1. Zpracovávané Osobní údaje
   1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje v souvislosti se vstupem Zákazníka do E-shopu a dále zejm. v souvislosti s nákupem Zákazníka v E-shopu.  
   2. Provozovatel zpracovává zejm. tyto Osobní údaje:
    1. technické údaje, zejm.
 • IP adresa Zákazníka, z níž bylo vstoupeno do E-shopu
 • datum a čas vstupu do E-shopu
 • datum a čas zřízení uživatelského účtu Zákazníka v rámci E-shopu
 • tzv. cookies (viz bod 3.1. Informace) 
  1. identifikační údaje, zejm.
 • zboží a službách
 • způsobu doručení a platby (vč. čísla platebního bankovního účtu)
 • reklamacích zboží a služeb
  1. obrazové záznamy, zejm.
 • IP adresu Zákazníka, z níž bylo vstoupeno do E-shopu [viz bod 2.1.2.a) Informace], pouze v případě, dojde-li při návštěvě E-shopu (tj. při prohlížení internetových stránek uvedených v bodu 1.2.1. Informace) k chybě, např. z důvodu pokusu o vložení škodlivého kódu apod.,
 • datum a čas vstupu do E-shopu [viz bod 2.1.2.a) Informace] pouze
 • v případě, dojde-li při návštěvě E-shopu (tj. při prohlížení internetových stránek uvedených v bodu 1.2.1. Informace) k chybě, např. z důvodu pokusu o vložení škodlivého kódu apod. (datum a čas výskytu chyby), a dále
 • u Zákazníků, kteří se před vstupem do E-shopu přihlásili ke svému uživatelskému účtu (datum a čas posledního přihlášení).    
  1. Provozovatel nezpracovává
 • informace o zařízení, z něhož bylo vstoupeno do E-shopu (PC, tablet, mobilní telefon apod.), vč. informací o internetovém prohlížeči, operačním systému apod. a
 • Osobní údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.  
  1. Účel a doba zpracování Osobních údajů
   1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro tyto účely a po tuto dobu:
    1. uzavření a plnění smlouvy
Provozovatel nezbytně potřebuje znát Osobní údaje k tomu, aby se Zákazníkem mohl uzavřít kupní (event. i jinou) smlouvu ohledně zboží nebo služeb, které má Zákazník v úmyslu v E-shopu nakoupit, jakož i k následnému řádnému dodání zakoupeného zboží nebo poskytnutí služeb; na základě tohoto právního důvodu tedy Provozovatel zpracovává zejm. identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o uživatelském účtu Zákazníka a údaje o objednávkách Zákazníka [viz body 2.1.2.b) až 2.1.2.e) Informace].
Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto právního důvodu Provozovatel bude zpracovávat po celou dobu trvání závazkového vztahu z uzavřené kupní (event. jiné) smlouvy.
 1. splnění právní povinnosti vztahující se na Provozovatele
V souvislosti s provozováním E-shopu je Provozovatel povinen plnit povinnosti uložené mu obecně závaznými právními předpisy nebo povinnosti z nich vyplývající, a to zejm. vůči Zákazníkovi (zejm. v případě uplatnění nároků z vad dodaného zboží Zákazníkem), správci daně, popř. i orgánům činným v trestním řízení, soudům či jiným orgánům státní správy; takovými předpisy jsou zejm.
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
dále též např.
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů či
 • zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Na základě tohoto právního důvodu tedy Provozovatel zpracovává zejm. identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o objednávkách Zákazníka [viz body 2.1.2.b), 2.1.2.c) a 2.1.2.e) Informace].
Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto právního důvodu Provozovatel bude zpracovávat po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění dle uzavřené kupní smlouvy uskutečnilo, pokud se jedná o plnění povinnosti uchovávat daňové doklady (srov. ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani              z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), v ostatních případech po dobu až 4 let od konce doby záruky za jakost (záruční doby) dodaného zboží nebo po dobu až 1 roku od pravomocného skončení řízení před orgány činnými v trestním řízení, soudem nebo orgánem státní správy (posledního z nich), jestliže takové řízení trvá i po skončení uvedené desetileté, resp. čtyřleté doby.
 1. oprávněné zájmy Provozovatele
Provozovatel zpracovává Osobní údaje i z důvodu zachování svých oprávněných zájmů, zejm.
 • uplatnění svých nároků a práv vůči Zákazníkovi,
 • uplatnění a ochrana svých práv vůči správci daně a jiným orgánům státní správy,
 • uplatnění a ochrana svých práv vůči jiným osobám (zejm. v souvislosti            s možným zneužitím technických údajů, trestnou činností či ochranou své dobré pověsti),
 • pro účely marketingové činnosti (viz bod 3.2. Informace), či
 • provádění vlastní kontroly řádného plnění svých povinností [viz bod 2.2.1.b) Informace];
na základě tohoto právního důvodu tedy Provozovatel zpracovává zejm. technické údaje, identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o uživatelském účtu Zákazníka, údaje o objednávkách Zákazníka a obrazové záznamy [viz bod 2.1.2. Informace].
Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto právního důvodu Provozovatel bude zpracovávat po dobu až 4 let od splatnosti kupní ceny dodaného zboží nebo po dobu až 1 roku od pravomocného skončení řízení před orgány činnými v trestním řízení, soudem nebo orgánem státní správy (posledního z nich), jestliže takové řízení trvá i po skončení uvedené čtyřleté doby.
 1. souhlas Zákazníka
Provozovatel zpracovává Osobní údaje i na základě souhlasu uděleného Zákazníkem, a to pro účely marketingové činnosti (viz bod 3.2. Informace), ledaže Zákazník u Provozovatele již nějaké zboží koupil – v takovém případě je Provozovatel oprávněn marketingovou činnost směrem k Zákazníkovi vykonávat i bez souhlasu Zákazníka [viz bod 2.2.1.c) Informace]; na základě tohoto právního důvodu tedy Provozovatel zpracovává kontaktní údaje, a to e-mailovou adresu a telefonní číslo [viz bod 2.1.2.c) Informace] a identifikační údaje, a to jméno a příjmení [viz bod 2.1.2.b) Informace].
Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto právního důvodu Provozovatel bude zpracovávat po dobu až 4 let nebo do odvolání uděleného souhlasu (viz bod 3.3. Informace), odvolá-li Zákazník svůj souhlas před uplynutím této doby.   
 1. Po uplynutí doby zpracování Osobních údajů budou Osobní údaje Provozovatelem anonymizovány nebo vymazány.
 2. Způsob zpracování Osobních údajů
  1. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
  2. Při zpracování Osobních údajů nedochází k profilování.
 3. Předávání Osobních údajů jiným osobám
  1. Provozovatel může předávat Osobní údaje zejm. těmto jiným osobám:
   1. osobám zajišťujícím dodání zakoupeného zboží Zákazníkovi (např. dodavatelé takového zboží, dodávají-li ho přímo Zákazníkovi ze své provozovny) [srov. bod 2.2.1.a) Informace]
   2. osobám zajišťujícím přepravu zakoupeného zboží Zákazníkovi (např. Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599; Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO: 613 29 266, se sídlem Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 25101; Geis Parcel CZ s.r.o., IČO: 630 77 051, se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice; JARMES spol. s r.o., IČO: 489 53 261, se sídlem Kropáčova Vrutice, Krpy 13, okres Mladá Boleslav, PSČ 29479; PPL CZ s.r.o., IČO: 251 94 798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany; TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, IČO: 282 02 376, se sídlem Opravářská 944/2, Hostivař, 102 00 Praha 10) [srov. bod 2.2.1.a) Informace]
   3. osobám vyřizujícím reklamaci zakoupeného zboží uplatněnou Zákazníkem u Provozovatele (zejm. dodavatelé takového zboží) [srov. bod 2.2.1.b) Informace]
   4. správci daně, orgánům činným v trestním řízení, soudům nebo jiným orgánům státní správy [srov. body 2.2.1.b) a 2.2.1.c) Informace]
   5. osobám poskytujícím Provozovateli právní služby [srov. body 2.2.1.b) a 2.2.1.c) Informace]  
  2. Předává-li Provozovatel Osobní údaje jiným osobám, činí tak pouze v rozsahu nezbytně nutném k naplnění účelu, pro který dochází k předávání Osobních údajů.
  3. Provozovatel nepředává Osobní údaje jiným osobám (příjemcům) ve třetích zemích nebo     v mezinárodních organizacích.
  4. Provozovatel nezveřejňuje Osobní údaje.  
 4. Zabezpečení Osobních údajů
  1. Provozovatel při zpracování Osobních údajů postupuje tak, aby riziko neoprávněného přístupu a zneužití Osobních údajů bylo co nejmenší.
  2. Pro účely zamezení neoprávněného přístupu a zneužití Osobních údajů Provozovatel zavedl přiměřená bezpečnostní technická i organizační opatření, která jsou průběžně kontrolována a zdokonalována; zavedená bezpečnostní technická opatření vycházejí z aktuálního stavu technologií.
 5. Práva Zákazníka související se zpracováním Osobních údajů
  1. V souvislosti se zpracováním Osobních údajů Zákazníkovi náleží tato práva:
   1. právo na přístup
Zákazník má právo žádat od Provozovatele informaci, zda Provozovatel zpracovává jeho Osobní údaje.
Zákazník současně má právo získat přístup ke zpracovávaným Osobním údajům, jakož i k následujícím informacím o takovýchto Osobních údajích:
 • účely jejich zpracování (srov. bod 2.2.1. Informace)
 • jejich kategorie (srov. bod 2.1.2. Informace)
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejm. příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; dochází-li k jejich předávání do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má Zákazník právo být informován o vhodných zárukách vztahujících se na jejich předání (srov. bod 2.4. Informace)
 • plánovaná doba, po kterou budou Provozovatelem uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby (srov. bod 2.2.1. Informace)
 • existence práva požadovat od Provozovatele jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování a práva vznést námitku proti jejich zpracování [srov. body 2.6.1.b), 2.6.1.c), 2.6.1.d) a 2.6.1.f) Informace]
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu [viz bod 2.6.1.g) Informace]
 • veškeré dostupné informace o zdroji Osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů (srov. body 2.1.2. a 2.1.3. Informace)
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, a dochází-li k němu, smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Zákazníka (srov. bod 2.3.2. Informace)
Požádá-li o to Zákazník Provozovatele, má právo od Provozovatele bezúplatně obdržet jednu kopii zpracovávaných Osobních údajů; za každou další jejich kopii je Provozovatel oprávněn Zákazníkovi účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Podá-li Zákazník žádost v elektronické formě, poskytne mu Provozovatel vyžádané informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Zákazník nepožádá o jiný způsob. Provozovatel je oprávněn Zákazníkovi kopii jeho zpracovávaných Osobních údajů neposkytnout v rozsahu, v němž by jejím poskytnutím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 1. právo na opravu
Zákazník má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje; s přihlédnutím k účelům zpracování má Zákazník též právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (srov. bod 3.4. Informace).
 1. právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Zákazník má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal jeho Osobní údaje a Provozovatel má povinnost tyto Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • Zákazník odvolá souhlas, který udělil ke zpracování Osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 • Zákazník vznese námitky proti zpracování Osobních údajů [viz bod 2.6.1.f) Informace] a popř. neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Provozovatele vztahuje (tj. právu České republiky)
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti[1] osobě mladší 16 let (viz bod 1.4. Informace)
Jestliže by Provozovatel Osobní údaje zveřejnil (srov. bod 2.4.4. Informace) a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto Osobní údaje zpracovávají, že je Zákazník žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto Osobní údaje, jejich kopie či replikace.
Zákazník však nemá právo na výmaz, pokud je zpracování Osobních údajů nezbytné zejm.:
 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na Provozovatele vztahuje (tj. práva České republiky)
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  1. právo na omezení zpracování
Zákazník má právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování Osobních údajů            v kterémkoli z těchto případů:
 • Zákazník popírá přesnost Osobních údajů (srov. bod 3.4. Informace); k omezení zpracování Osobních údajů dojde na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost Osobních údajů ověřit
 • zpracování Osobních údajů je protiprávní a Zákazník odmítá výmaz Osobních údajů [srov. bod 2.6.1.c) Informace] a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • Provozovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • Zákazník vznesl námitku proti zpracování Osobních údajů [viz bod 2.6.1.f) Informace]; k omezení zpracování Osobních údajů dojde na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Zákazníka
Pokud bylo zpracování Osobních údajů omezeno, mohou být tyto Osobní údaje,          s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Zákazníka, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.
Dosáhl-li Zákazník omezení zpracování Osobních údajů, bude Provozovatelem předem upozorněn na to, že toto omezení zpracování bude zrušeno.
 1. právo na přenositelnost
Zákazník má právo získat Osobní údaje, jež poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Provozovatel bránil, a to v případě, že:
 • zpracování Osobních údajů je založeno na souhlasu Zákazníka s jejich zpracováním pro jeden či více konkrétních účelů nebo na smlouvě, jejíž smluvní stranou je Zákazník
 • zpracování Osobních údajů se provádí automatizovaně (srov. bod 2.3.1. Informace)
Při výkonu tohoto svého práva má Zákazník právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo Provozovatelem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
Výkonem tohoto práva Zákazníka není dotčeno jeho právo na výmaz („právo být zapomenut“) [viz bod 2.6.1.c) Informace].
Tímto právem Zákazníka nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 1. právo vznést námitku proti zpracování
Zákazník má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, jedná-li se o jejich zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele či třetí strany, včetně profilování založeného na takovémto zpracování (srov. bod 2.3.2. Informace). V takovém případě Provozovatel Osobní údaje pro tyto účely dále zpracovává pouze tehdy, má-li závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Zákazníka, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
V případě Osobních údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu má Zákazník právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Osobních údajů pro tento marketing, vč. profilování týkajícího se tohoto přímého marketingu (srov. bod 2.3.2. Informace). V takovém případě Provozovatel Osobní údaje pro tyto účely dále nezpracovává.
 1. právo podat stížnost
Zákazník má právo podat stížnost, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů je porušeno nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne    27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Stížnost se podává u některého dozorového úřadu, zejm. dozorového úřadu                 v členském státě Zákazníkova obvyklého bydliště; dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 708 37 627 (https://www.uoou.cz/).   
Podáním stížnosti nejsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany Zákazníka.
 1. Provozovatel je povinen oznámit jednotlivým příjemcům, jimž byly Osobní údaje zpřístupněny (srov. bod 2.4. Informace), veškeré opravy nebo výmazy Osobních údajů nebo omezení jejich zpracování [viz body 2.6.1.b), 2.6.1.c) a 2.6.1.d) Informace], s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Provozovatel informuje Zákazníka o těchto příjemcích, pokud to Zákazník požaduje.
 2. Zákazník svá práva může u Provozovatele uplatnit zejm. některým z těchto způsobů:
  1. dopisem doručeným prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně na adresu sídla Provozovatele (viz bod 1.2.2. Informace); dopis musí být opatřen vlastnoručním podpisem Zákazníka
  2. e-mailovou zprávou doručenou na e-mailovou adresu Provozovatele faktury@dagros.cz
 3. Uplatní-li Zákazník u Provozovatele svá práva uvedená v bodu 2.6.1. Informace (některá z nich), Provozovatel Zákazníka informuje
  1. o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od uplatnění práva; tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce (Provozovatel informuje Zákazníka o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od uplatnění práva spolu s důvody pro tento odklad), jakož i
  2. o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu, jestliže Provozovatel nepřijme opatření, o něž ho Zákazník požádal, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od uplatnění práva.
 4. Uplatní-li Zákazník u Provozovatele svá práva uvedená v bodu 2.6.1. Informace (některá z nich) v elektronické formě, poskytne mu Provozovatel související informace (viz bod 2.6.4. Informace) v elektronické formě, je-li to možné, pokud Zákazník nepožádá o jiný způsob.
 5. Uplatňuje-li Zákazník u Provozovatele svá práva uvedená v bodu 2.6.1. Informace (některá z nich) zjevně nedůvodně nebo nepřiměřeně (zejm. protože se opakují), Provozovatel
  1. odmítne požadavku Zákazníka vyhovět, popř.
  2. uloží Zákazníkovi přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené     s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů.
 6. Uplatní-li Zákazník u Provozovatele svá práva uvedená v bodu 2.6.1. Informace (některá z nich), za účelem zamezení neoprávněného přístupu a zneužití Osobních údajů (srov. body 2.5.1. a 2.5.2. Informace) je Provozovatel oprávněn požadovat poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti Zákazníka (např. zaručený, uznávaný či kvalifikovaný elektronický podpis v případě komunikace v elektronické formě, doklad totožnosti aj.).  
 1. závěrečná ustanovení
  1. Cookies
   1. Cookie je krátký textový soubor (soubor písmen a čísel) vytvářený webovým serverem a ukládaný v PC prostřednictvím internetového prohlížeče; vrátí-li se osoba na stejné internetové stránky (web), internetový prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a webový server tak získá všechny informace, které si o dané osobě předtím uložil.
   2. Při provozování E-shopu používá Provozovatel tato cookies:
    1. technická cookies
Tato cookies slouží k tomu, aby E-shop vůbec mohl být po technické stránce provozován (aby Zákazník mohl nakupovat zboží, aby si Zákazník mohl vytvořit svůj uživatelský účet a přihlásit se do něj apod.).
 1. funkční cookies
Tato cookies slouží k tomu, aby se Zákazník nemusel při každé návštěvě E-shopu přihlašovat [aby došlo k zapamatování přihlášení Zákazníka z konkrétního zařízení (PC, tablet, mobilní telefon apod.) a nebylo opakovaně vyžadováno uživatelské jméno a heslo k uživatelskému účtu Zákazníka], aby se Zákazníkovi během nákupu          v E-shopu při procházení E-shopu nesmazalo již vložené zboží do elektronického nákupního košíku apod.; v takovém případě je heslo Zákazníka vždy zašifrované.
 1. autentizační cookies
Tato cookies slouží pro identifikaci Zákazníka přihlášeného k uživatelskému účtu Zákazníka.
 1. Nesouhlasí-li Zákazník se zpracováním cookies, je možno v internetovém prohlížeči nainstalovaném v zařízení Zákazníka (PC, tablet, mobilní telefon apod.) aktivovat funkci anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených internetových stránkách (webech), jakož i zvolit zákaz ukládání cookies.
 2. V případě zákazu ukládání cookies (viz bod 3.1.3. Informace) je vysoce pravděpodobné, že – zejm. v případě zákazu ukládání technických cookies – E-shop na zařízení Zákazníka (PC, tablet, mobilní telefon apod.) nebude správně fungovat.
 3. Marketingová činnost
  1. Provozovatel vykonává marketingovou činnost zejm. ve formě
   1. obchodních sdělení a
   2. informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem Provozovatele
zasílaných Zákazníkovi.
 1. Obchodní sdělení a informace dle bodu 3.2.1. Informace jsou Provozovatelem zasílány zejm. na e-mailovou adresu Zákazníka [srov. bod 2.1.2.c) Informace].
 2. Odvolání souhlasu
  1. Odvolat svůj souhlas udělený ke zpracování Osobních údajů [viz bod 2.2.1.d) Informace] Zákazník může u Provozovatele zejm. některým z těchto způsobů:
   1. dopisem doručeným prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně na adresu sídla Provozovatele (viz bod 1.2.2. Informace); dopis musí být opatřen vlastnoručním podpisem Zákazníka
   2. e-mailovou zprávou doručenou na e-mailovou adresu Provozovatele faktury@dagros.cz     
  2. V případě důvodných pochybností, zda odvolání souhlasu uděleného ke zpracování Osobních údajů je činěno daným Zákazníkem, je Provozovatel oprávněn požadovat poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti Zákazníka (např. zaručený, uznávaný či kvalifikovaný elektronický podpis v případě komunikace v elektronické formě aj.).
 3. Správnost poskytnutých Osobních údajů
  1. Zákazník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné (správné) Osobní údaje.
  2. Za pravdivost a přesnost (správnost) poskytnutých Osobních údajů nese odpovědnost Zákazník.
 4. Rozhodné právo, příslušnost soudů
  1. Právní vztahy vzniklé v souvislosti se zpracováním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na státní příslušnost Zákazníka, jakož i na místo (stát), z něhož Zákazník navštívil E-shop.  
  2. K projednávání soudních sporů vzniklých v souvislosti se zpracováním Osobních údajů jsou příslušné soudy v České republice (viz zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů či zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů).
 5. Vydání a účinnost Informace
  1. Informace byla Provozovatelem vydána dne 19. 08. 2019.
  2. Informace nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele pod adresou http://www.dagros.cz/.
 
DAGROS, s.r.o.
(Provozovatel)
 
[1] viz čl. 4 bod 25) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

ABRA ESHOP je nejlepším řešením e-commerce pro informační systémy ABRA.

ESHOP dodáváme předpřipravený s uživatelsky příjemnou responzivní šablonou, která se dá upravit a optimalizovat na míru.
Hlavní výhody? Přehlednost, intuitivní ovládání, administrace a data ve Vaší ABŘE. Chci zjistit více

Copyright © ABRA Software a.s. 2018